0
195

Mazal Tov to
Jonathan & Natalie Ravanshenas
and family on the birth of a baby boy.

May Jonathan & Natalie Ravanshenas merit to raise him to Torah, chupah, and maasim tovim!

Leave a Reply